اطلاعيه : قابل توجه داوطلبان آزمون

 سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي سال 1391

 

 

برای ورود به سایت دیپ کد از مرور گر

Mozilla Firefox استفاده نمایید .

 www.dipcode.medu.ir

هم از آدرس فوق و هم از آدرس زیر می توانید استفاده نمایید.

 

کد منطقه خود را در پست جدید که درج کرده ام بدست آورید .

محل دریافت کد سوابق تحصیلی

 

نحوه اعمال سوابق تحصيلي در آزمون سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي سال 1391

الف - داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي

مشمول اعمال سوابق تحصيلي در آزمون سراسري به داوطلبي گفته مي شود كه داراي تمامي شرايط زير باشد:

فارغ التحصيل خرداد ماه سال 84 و بعد از آن باشد .

فارغ التحصيل شاخه نظري باشد يعني ديپلم سه ساله وي در يكي از رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي ، علوم انساني و علوم و

معارف اسلامي صادر شده باشد.

در نظام آموزشي متوسطه سالي واحدي (اعم از روزانه ، بزرگسال يا داوطلب آزاد ) فارغ التحصيل شده باشد.

ب- داوطلبان غير مشمول اعمال سوابق تحصيلي

افرادي كه يكي از شرايط زير را داشته باشند مشمول طرح تاثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي نخواهد

بود.

فارغ التحصيلان قبل از سال 84

فارغ التحصيلان شاخه فني حرفه اي و كاردانش و فارغ التحصيلان غير رشتههاي نظري (دانشسرهاي تربيت معلم )

فارغ التحصيلان نظام ترمي واحدي نظام جديد آموزش متوسطه

ديپلمه هاي تطبيقي مدارس غير ايراني خارج از كشور

فرايند مراجعه داوطلب به سامانه

افراد مشمول براي مشاهده مشخصات و سوابق تحصيلي خود مي توانند از اول آذر ماه تا هشتم آذر ماه به سامانه اينترنتي دريافت

مراجعه نموده و با درج از www.dipcode.medu.ir كد سوابق تحصيلي مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش به آدرس

اطلاعات سجلي مندرج در مدرك تحصيلي خود به اطلاعات و سوابق تحصيلي خود دسترسي پيدا كنند.

در صورت صحت مشخصات و نمرات امتحانات نهايي و تاييد آن توسط داوطلب، كد سوابق تحصيلي در اختيار داوطلب قرار داده

خواهد شد. داوطلبان با استفاده از اين كد مي توانند در سايت سازمان سنجش هنگام ثبت نام در آزمون سراسري سال 1391

اطلاعات و نمرات خود را مشاهده نمايند.

در صورتي كه داوطلب در اطلاعات و سوابق تحصيلي خود در سامانه مذكور مغايرتي با مدارك تحصيلي خود مشاهده نمايد. لازم

است مطابق فرايند درخواست رسيدگي به مغايرتها اقدام نمايد.

در صورتي كه داوطلب اطلاعات خود را مشاهده نكند مطابق بند 2 فرايند درخواست رسيدگي به مغايرتها وعدم مشاهده سوابق

تحصيلي اقدام نمايد.

تذكر مهم

اطلاعات سوابق تحصيلي افراد غير مشمول (موضوع بند 1 قسمت ب) در اين سامانه نمي باشد و نيازي به مراجعه جهت مشاهده

سوابق تحصيلي در سامانه را ندارند . اين دسته از داوطلبان در موعد ثبت نام آزمون سراسري سال 1391 به سايت سازمان سنجش

مراجعه نموده و با معرفي خود به عنوان غير مشمول، ثبت نام مي نمايند.

فرايند درخواست رسيدگي به مغايرتها

و عدم مشاهده سوابق تحصيلي

 

در صورت وجود مشكل در اطلاعات به شرح زير عمل شود:

در صورتي كه داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي در اطلاعات و سوابق تحصيلي خود در سامانه مذكور مغايرتي با مدارك

تحصيلي خود مشاهده نمايند ، در صفحه محل مشاهده ي اطلاعات بر روي كليد اطلاعات با مدرك تحصيلي من مغايرت دارد

كليك نمايند ، در اين مرحله صفحه اي جديدي ظاهر خواهد شد در اين صفحه اقلام اطلاعاتي داراي مغايرت را انتخاب نموده و با

كليد تاييد به صفحه جديدي وارد شده كه در آن بايد اطلاعات صحيح را درج نموده و آن را تاييد كند.اين اطلاعات جهت

رسيدگي به منطقه محل صدور ديپلم داوطلب بصورت الكترونيكي ارسال خواهد شد.

منطقه مقصد موظف است با مراجعه مستمر به سامانه مربوط به مناطق ، درخواستها از قسمت اعتراضات ، مشاهده وحداكثر در مدت

24 ساعت به درخواست مورد نظر رسيدگي نموده و نتيجه را در سامانه درج نمايد. در صورتي كه لزومي به ارائه تصوير مدارك

داوطلب باشد در پاسخ به نتيجه بررسي اعتراض آدرس پست الكترونيكي (ايميل) توسط منطقه به داوطلب ارائه شود.

در صورتي كه داوطلب موفق به يافتن مشخصات و سوابق تحصيلي خود نشد . لازم است به بخش درخواست رسيدگي سامانه مراجعه

نموده ودر فرم درخواست، مشخصات و سال و منطقه محل اخذ ديپلم خود را به طور صحيح درج نمايد . اين فرم به منطقه محل

اخذ ديپلم جهت بررسي ارائه خواهد شد .

منطقه مقصد موظف است حداكثر در مدت 24 ساعت به درخواست مورد نظر رسيدگي نموده و نتيجه را در سامانه درج كند.

در صورتي كه در مشخصات درج شده در كارنامه يا مدرك ديپلم داوطلب اشكالي وجود داشته باشد كه منجر به صدور مدرك

تحصيلي جديد شود، داوطلب بايد به اداره آموزش و پرورش منطقه محل اخذ ديپلم خود مراجعه نموده و درخواست كتبي خود را

به همراه اصل و تصوير مدارك تحصيلي به واحد سنجش آن اداره ارائه نمايد .

مسئولين ذيربط در اداره آموزش و پرورش منطقه بايد در اسرع وقت نسبت به بررسي موضوع بر اساس مقررات اقدام نموده و در

صورت لزوم درخواست را براي اخذ مجوز به استان ارسال و استان نيز در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد در صورت

ارائه مدارك كافي توسط داوطلب اين اقدام حداكثر در مدت 48 ساعت در منطقه انجام شود و منطقه موظف است پس از اصلاح

اطلاعات در سيستم فارغ التحصيلان، اطلاعات اصلاح شده را مجددا به سامانه ارسال نمايد.

در هر صورت فرايند مذكور نبايد بيش از پنج روز به طول انجامد.

: تذكر مهم 1

داوطلباني كه بعد از اخذ مدرك تحصيلي مشخصات سجلي خود را تغيير دادهاند نيازي به اصلاح مدرك تحصيلي ندارند و بر اساس

اطلاعات مشخصات سجلي قبلي خود شناسايي مي شوند .

: تذكر مهم 2

آن دسته از داوطلباني كه برخي از دروس خود را قبل از سال 84 گذراندهاند و يا بصورت تطبيقي در كارنامه درج شده باشد

نمرات اين گونه دروس قابل مشاهده در سامانه فوق نخواهد بود و به سازمان سنجش نيز ارسال نخواهد شد.

: تذكر مهم 3

هر داوطلب فقط يك بار مي تواند نسبت به اطلاعات خود اعلام مغا يرت نموده و كد پيگيري دريافت نمايد لذا لازم است در ثبت

اطلاعات مغايرت دقت نمايد.

مركز سنجش آموزش و پرورش

http://aee.medu.irتاريخ : سه شنبه ۱ آذر۱۳۹۰ | 15:32 | نویسنده : الهیار امیری |