ضمن آرزوي توفيق الهي براي پذيرفته ‌شدگان گرامي ، بدين ‌وسيله از كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌ شده هر يك از رشته‌هاي مختلف تحصيلي (متمركزجديد ) مرحله تكميل ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و همچنين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي نيمه متمركز در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1390 اعلام گرديده ، دعوت مي‌نمايد با در دست داشتن مدارك مورد نياز (به شرح اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري سال 1390 مندرج درسايت سازمان و نشريه پيك سنجش شهريورماه مربوط به اعلام نتايج رشته هاي متمركز90) و با رعايت ضوابط و با توجه به موارد ذيل در تاريخهاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند .

الف- كليه پذيرفته شدگان رشته‌هاي تحصيلي متمركز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
1-كليه قبول ‌شدگان لازم است با همراه داشتن اصل مدارك براي ثبت ‌نام به دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي در يكي از روزهاي شنبه يا يكشنبه مورخ 10و11/10/90 به آدرس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنان تلقي خواهد شد.
2-داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌ شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي ‌متمركز اعلام گرديده ، چنانچه جزء پذيرفته‌ شدگان رشته متمركز (داراي قبولي قبلي مهرماه 90) آزمون سراسري سال 1390 نيز باشند ، برابر ضوابط اعلام ‌شده قبولي آنان در رشته قبلي لغو مي‌گردد و منحصراً مي‌توانند در رشته پذيرفته‌ شده (قبولي جديد) مرحله تكميل ظرفيت ثبت ‌نام و ادامه تحصيل دهند. ضمناً براي پذيرفته ‌شدگان دوره‌هاي روزانه يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.
3-داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي مرحله تكميل ظرفيت دوره‌هاي روزانه اعلام  گرديده، خواه در مؤسسه آموزش ‌عالي ذيربط ثبت ‌نام نمايند و يا ننمايند ، حق شركت در آزمون سراسري سال 1391 را نخواهند داشت.
4-داوطلباني كه در رديف پذيرفته‌ شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي متمركز قرار گرفته‌اند ، نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.
ب- كليه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي نيمه متمركز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
1- معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت رشته هاي نيمه متمركز ، به منزلة قبولي در موسسات آموزش عالي نمي‌باشد و اسامي اعلام شده در رشته‌هاي نيمه‌ متمركز به عنوان چند برابر ظرفيت مي‌باشد و كليه معرفي شدگان لازم است بر اساس برنامه زماني به شرح ذيل براي انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش به دانشگاه يا مؤسسه ذيربط مراجعه نمايند و اين فرصت قابل تمديد و يا تكرار نمي باشد و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.
2- قبولي داوطلب‌ پس‌ از موفقيت‌ در مصاحبه ، معاينه‌ و ساير مراحل‌ گزينش‌ در هر يك‌ از كد رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمه‌‌ متمركز دوره‌‌هاي‌ روزانه ‌، به ‌عنوان‌ يك‌ نوبت‌ از حداكثر دو نوبت‌ قبولي‌ براي‌ وي‌ محسوب‌ مي‌گردد.
3- ‌ معرفي‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات در اين اطلاعيه مراجعه‌ نمايندوعدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد.
 4- اسامي پذيرفته شدگان نهائي رشته‌هاي نيمه متمركز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش و پس از گزينش علمي نهايي توسط اين سازمان دربهمن ماه سال جاري از طريق سايت اين سازمان ونشريه پيك سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. لذا خواهشمند است معرفي شدگان گرامي تا قبل از اين تاريخ پيگيري نتايج را ننمايند.
ج : برنامه زمان ، مكان و مدارك‌ لازم براي مراجعه معرفي ‌‌شدگان رشته‌هاي‌‌‌ نيمه متمركزدانشگاهها‌ و مؤسسات آموزش‌ عالي :
1- معرفي شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي ‌ارتش‌ جمهوري اسلامي ايران(دانشكده پيراپزشكي ارتش)
داوطلباني‌ كه فهرست ‌اسامي ‌آنان در رديف معرفي‏ شدگان‌ چند برابر‌ ظرفيت هر‌ يك ‌از رشته‌هاي‌ تحصيلي كارداني و كارشناسي دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده ، لازم است با در دست داشتن مدارك مورد نياز شامل1- اصل كارت ملي به همرا 2برگ كپي ، اصل و 4 نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه عكسدار داوطلب- يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر- چنانچه داوطلب متأهل مي‌باشد ، يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه همسر- اصل مدرك پايان دوره متوسطه يا گواهي موقت پايان دوره متوسطه با ريز نمرات پايان دوره متوسطه- يك برگ روگرفت مدرك تحصيلي يا گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي- اصل و روگرفت مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي يا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت يا كارت معافيت دائم غير پزشكي تا 22 سال سن ، كارت پايان خدمت تا 24 سال سن، معرفي نامه اعزام به مدارس براي شاغلين در ارتش)- عكس ‌4×3 تمام‌‌ رخ 6 قطعه (در سال جاري گرفته شده باشد)- مشخصات بستگان (پدر ، مادر ، برادران ، خواهران ، پدربزرگ و مادربزرگ)- ارائه اصل گذرنامه (درصورت دارا بودن) – ارائه مدرك قبولي سازمان سنجش (پرينت مشخصات معرفي چندبرابرظرفيت داوطلب) و همچنين لباس ‌و‌ كفش ‌ورزشي مناسب رأس‌ ساعت 6 صبح‌  روزهاي ‌تعيين‌ شده براساس جدول شماره 1 به آدرس تهران- ميدان ‌حر- خيابان‌ دانشگاه‌ جنگ- مديريت‌ گزينش‌ و ‌استخدام‌ نزاجا مراجعه ‌نمايند. تلفن ‌تماس‌: 66973146 (كد 021)
نكات مهم :مراحل گزينش 2 الي 3 روز به طول مي‌انجامد و به علت محدوديت، ورود همراهان به محل پذيرش مقدور نمي‌باشد.
جدول شماره 1- برنامه‌ زماني شركت در مراحل مختلف گزينش دانشكده پيراپزشكي ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي ارتش
نام رشته هاي تحصيلي
روز و تاريخ مراجعه
رشته‌هاي (راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي و اتاق عمل)
‌شنبه
17/10/90
رشته‌هاي (فناوري اطلاعات سلامت  ، هوشبري وفوريت هاي پزشكي)
يكشنبه
18/10/90
2- معرفي ‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري:
   داوطلبانيكه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري اعلام گرديده ‌، 1- لازم ‌است‌ حداكثرتا 5 روز پس از اعلام اسامي چند برابرظرفيت براي انجام سايرمراحل گزينش وتعيين نوبت باتماس تلفني با يكي ازشماره تلفن هاي 33568787 -33513155-33138489(كد 021) تماس حاصل نمايند،لازم به ذكر است تماس بعد موعدمقررويا عدم مراجعه جهت انجام تعيين مصاحبه ساير مراحل پذيرش به منزله انصراف از تحصيل در اين دانشگاه خواهد بود .
2- زمان مصاحبه روزهاي چهارشنبه21/10/90 و پنجشنبه 22/10/90
3- مكان مراجعه براي كليه خواهران وبرادران به آدرس تهران- ميدان بهارستان- مدرسه عالي شهيد مطهري
4- مدارك ‌مورد نياز : الف - چهار قطعه ‌عكس‌ 4×3 پشت‌ نويسي‌ شده‌. ب- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو ‌سري روگرفت از ‌تمام صفحات آن. ج-تصوير گواهي موقت ديپلم و گواهي موقت پيش دانشگاهي. د - پرينت كارنامه هاي آزمون سراسري.  ر- درصورت تمايل تصويري از ساير مدارك فرهنگي ، اجتماعي ، بسيج ، شاهد ، ايثارگر و ...
3- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي درمراكزآموزشي (تهران-سنندج-زاهدان):
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش و آزمون شفاهي با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: 1-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عكسدار و 2 برگ روگرفت از تمام صفحات. 2- يك برگ تصوير كارت ملي  3-چهار قطعه عكس 4×3جديد پشت‌نويسي شده. 4- اصل مدرك و يا گواهي تاييد‌ شده پايان دوره پيش‌دانشگاهي و گواهي دوره سه ‌ساله‌ و‌ همچنين ريزنمرات ‌دوره سه ساله و پيش‌دانشگاهي و يا ديپلم (نظام ‌قديم) و كارنامه ‌تحصيلي چهارساله ‌دوره‌ دبيرستان. 5-اصل گواهي تائيد ‌شده مبني‌بر اعلام معدل‌كل (نظام قديم و نظام جديد). 6- اصل و تصوير دفترچه آماده به خدمت يا گواهي دال بر وضعيت نظام وظيفه (براي برادران). 7- داوطلبان ايثارگر و آزاده در هنگام مراجعه بايد معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا نيروي مقاومت بسيج و يا ستاد امور آزادگان را به همراه داشته باشند. 8-پوشه و فنر پوشه يك عدد.
زمان و شيوه برگزاري آزمون شفاهي: 1- زمان برگزاري آزمون از روز شنبه مورخ 17/10/90 لغايت روز جمعه مورخ 23/10/90  طبق جدول شماره 2 خواهد بود. 2- آزمون شفاهي شامل مواد امتحاني فرهنگ و معارف اسلامي، صرف و نحو، ترجمه متون قرآن، حديث، احكام و اطلاعات عمومي خواهد بود.
تذكرات مهم: 1-عدم شركت در آزمون شفاهي، به‌منزلة انصراف از ادامه مراحل گزينش تلقي‌‌شده و هيچ‌گونه حقي براي داوطلب باقي نمي‌ماند. 2-به منظور انجام امور مقدماتي آزمون شفاهي كليه داوطلبان موظفند‌ رأس ‌ساعت 7:30‌صبح ‌در روزهاي مذكور‌ محل ‌دانشگاه ‌حضور ‌يابند.  3- داوطلبان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند با شماره تلفنهاي 66465252 – 66407899 (داخلي 409- 116) از ساعت 14 الي 15:30 بعد از ظهر تماس حاصل نمايند.          
جدول شماره 2- برنامه زماني شركت در آزمون شفاهي دانشگاه مذاهب اسلامي
نام مراكز آموزشي
جنس
زمان 
مكان انجام آزمون شفاهي
سنندج
خواهران
پنجشنبه 22/10/90 ساعت 17-8
سنندج –بلوار آزادگان-روبروي استاديوم ورزشي 22 گلان
سنندج
برادران
جمعه 23/10/90 ساعت 17-8
سنندج –بلوار آزادگان-روبروي استاديوم ورزشي 22 گلان
زاهدان
خواهران
پنجشنبه 22/10/90 ساعت 17-8
زاهدان-خيابان دانشگاه –نرسيده به بلوار معلم-نبش دانشگاه 35
              زاهدان
برادران
جمعه 23/10/90 ساعت 17-8
زاهدان-خيابان دانشگاه –نرسيده به بلوار معلم-نبش دانشگاه 35
تهران
خواهران
شنبه 17/10/90  و
يكشنبه 18/10/90
ساعت 15-8
تهران–خيابان انقلاب-خيابان فلسطين جنوبي خيابان روانمهر-پلاك3
تهران
برادران
دوشنبه 19/10/90  و
سه شنبه 20/10/90
ساعت 15-8
تهران–خيابان انقلاب-خيابان فلسطين جنوبي خيابان روانمهر-پلاك3
   4- معرفي ‌شدگان رشته‌ هاي ‌تحصيلي دانشگاه علوم ‌پزشكي  بقيه ‌ا...«عج»:
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...«عج» در گروه آزمايشي علوم تجربي اعلام گرديده ، لازم است براي اطلاع ازبرنامه زمان ، مكان وانجام مراحل مختلف گزينش ومدارك مورد نياز براي انجام مراحل گزينش داوطلبان مي توانند حداكثرتا 5 روز پس از اعلام اسامي چند برابرظرفيت براي انجام سايرمراحل گزينش وتعيين نوبت جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس  http://www.bmsu.ac.ir مراجعه نمايند.
 
5- معرفي ‌شدگان رشته‌ تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي (كدهاي) دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ خراسان شمالي
    داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان رشته تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي (كدهاي9427و9428) دانشگاه ‌علوم‌ پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ خراسان شمالي بجنورد اعلام گرديده، لازم است با در دست داشتن اصل شناسنامه عكسدار و 2 سري روگرفت آن- اصل ‌و روگرفت كارت ‌ملي- اصل ‌و روگرفت ‌گواهينامه ‌رانندگي (درصورت ‌وجود)- 6 قطعه عكس4×3 جديد پشت نويسي شده- اصل يا گواهي موقت ديپلم و پيش دانشگاهي- ريز نمرات 3 ساله متوسطه- كارت ‌پايان ‌خدمت (در صورت ‌وجود)- گواهي هر نوع فعاليت امدادگري ، فرهنگي ،اجتماعي و يا ورزشي (در صورت ‌وجود) و ساير مدارك لازم و همچنين همراه داشتن لباس و كفش ورزشي مناسب به شرح جدول مراجعه نمايند:
جدول ‌شماره 3 - برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي دانشگاه علوم ‌پزشكي
 


نام موسسه
تاريخ  مراجعه براساس حرف اول نام خانوادگي
ساعت مراجعه
آدرس محل مصاحبه
تلفن تماس
علوم پزشكي خراسان شمالي- (كد9427و9428)
الف تا خ17/10/90
د تا غ18/10/90
ف تا ي 19/10/90
8:00 صبح
بجنورد- خيابان طالقاني غربي- خ-هنر جنب بيمارستان بنت الهدي
2247282
 (كد 0584)
6- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه:
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشكده هاي علوم قرآني دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك لازم شامل: يك قطعه عكس 4×3 جديد تمام ‌رخ، اصل شناسنامه عكسدار و اصل كارت ملي به همراه يك سري روگرفت آنان وتصويرآخرين مدارك تحصيلي (اعم ازديپلم نظام قديم ،پيش دانشگاهي و يا كارداني) بر اساس جدول هاي ذيل به دانشكده هاي تعيين شده مراجعه نمايند ،ضمناً داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت دانشگاه به نشاني www.Quran.ac.ir مراجعه نمايند.
         جدول شماره4- برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه كليه رشته ها دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه
روز
زمان مراجعه
ترتيب حروف الفبا
ساعت مراجعه
شنبه
12/10/90
الف  تا  ش
17-8
يكشنبه
13/10/90
ص  تا  ي
17-8
جدول شماره 5- آدرس ومكان مراجعه خواهران و برادران براساس استان محل اقامت داوطلبان براي شركت در مراحل مصاحبه دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه
رديف
استان محل سكونت داوطلبان
آدرس و تلفن دانشكده محل مصاحبه
1
مازندران-گلستان-گيلان
آمل-خيابان طالب آملي-كوچه درياي 13-دانشكده علوم قرآني آمل- تلفن:   2266001-0121
2
تهران-البرز-زنجان-قزوين
تهران-خيابان حافظ-خيابان سرهنگ سخايي-دانشكده علوم و فنون قرآن تلفن: 
7-66719756-021
3
سيستان و بلوچستان -هرمزگان
زاهدان-خيابان دانشگاه-جنب دانشگاه پيام نور دانشكده علوم قرآني زاهدان تلفن: 
6-3424765-0541
4
فارس-بوشهر-كهكيلويه و بويراحمد
- چهارمحال و بختياري-خوزستان
شيراز-بلوارشهيد مطهري(زرگري)جنب مجتمع تجاري سينا-دانشكده مطالعات تطبيقي قرآن تلفن : 21-6672720-0711
5
قم-اصفهان-مركزي
قم-بلوار 15 خرداد-نبش نوبهار دانشكده تفسير و معارف قرآن-تلفن : 2-7780150-0251
6
كرمانشاه- لرستان-ايلام
كرمانشاه-بلوار شهيد بهشتي-روبروي استاديوم آزادي- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه تلفن: 8362896-0831
7
اردبيل-آذربايجان شرقي-آذربايجان غربي
مراغه –كمربندي شرقي روبروي دبيرستان خواجه نصير دانشكده علوم قرآني مراغه تلفن :   2237300-0421
8
خراسان رضوي- جنوبي- شمالي
مشهد-خيابان سناباد-نبش تربيت شمالي –دانشكده تربيت مدرس مشهد تلفن: 8411730 -8449600-0511
9
يزد ،كرمان
ميبد، ابتداي بفروئيه ، دانشكده علوم قرآني ميبد تلفن:8و7731777- 0352
10
سمنان
شاهرود ،بلوار دانشگاه ، دانشكده علوم قرآني شاهرود. تلفن : 9و3396448- 0273
11
كردستان ،همدان
ملاير، شهرك وليعصر ـ ميدان دادگستري (قائم)دانشكده علوم قراني ملاير تلفن: 2و3338301- 0851
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
 
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با شماره‌ تلفنهاي‌ 9-88923595 (كد 021) ، يا بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان به نشاني www.Sanjesh.org در ميان بگذارندو از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.
 

- فهرست پذيرفته شدگان به ترتيب نام خانوادگي ( ژ - ی )تاريخ : شنبه ۳ دی۱۳۹۰ | 16:30 | نویسنده : الهیار امیری |