مکرر داوطلبان گرامی می پرسند ،نحوه محاسبه نمره تراز هرفرد می باشد که در این قسمت پی خواهیدبرد، این امر نیاز به داشتن اطلاعات وامکانات خاصی می باشد واین محاسبات به علت داشتن اطلاعات کلیه داوطلبان فقط درحد توان مسئولین سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.وهیچ فرد دیگری به علت آنکه دسترسی به کلیه اطلاعات داوطلبان ندارد نمی تواند در این زمینه اطلاعاتی را به شما ارائه نماید .حتی در این پست پی به نحوه محاسبه نمره کل داوطلب در هرزیر گروه نیز خواهید برد ومی بیند که فقط برای محاسبه این مورد جزئی چقدر محاسبه باید بکار برد .

 

ابتدا با ذکر یک مثال وارائه قسمتی از یک کارنامه که هنگام اعلام نتایج اولیه کنکور به شما داده می شود ،یک آشنایی ابتدایی با رتبه در سهمیه و.... کسب می نمائیم..همچنین براین اساس وبه منظور اطلاع رسانی دقیق وشفاف داوطلبان می توانند وضعیت رتبه در سهمیه ونمره کل را به تفکیک زیرگروه ها مشاهده نمایند. به عنوان مثال فرض کنید داوطلبی در گروه ریاضی وفنی در سهمیه منطقه یک شرکت نموده ووضعیت رتبه در سهمیه ، رتبه کشوری ونمره کل وی به شرح جدول ذیل باشد:

رتبه ونمره کل /زیرگروه

یک

دو

سه

چهار

پنج

رتبه درسهمیه بین92175

733

742

889

 

 

رتبه کشوری (بدون سهمیه)بین 281791 داوطلب

1276

1325

1597

 

 

نمره کل

10787

10766

10584

 

 

 

با فرض این که داوطلب رشته محل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی را انتخاب نماید وبا توجه به این که رشته مهندسی برق در زیرگروه یک قرار دارد بایستی رتبه خود را در سهمیه منطقه یک (733) مدنظر قرار دهد.این رتبه وضعیت داوطلب را در میان 92175 داوطلب در سهمیه منطقه یک مشخص می کند.حال برای این که داوطلب بتواند وضعیت خود را در کشور مشاهده کند می تواند رتبه کشوری خود را در زیرگروه یک بین 281791 داوطلب مشاهده نماید.

نمره خام چیست ؟ نحوه محاسبه درصد ونمره خام:

نمره خام عبارتست از نمره اکتسابی توسط هر داوطلب در هر درس ( اعم از عمومی واختصاصی) که به درصد بیان شده باشد:

 

محاسبه نمره هردرس به درصد:

100×(تعداد کل سئوالات آن درس ×3)تقسیم بر/(تعداد پاسخ های غلط)-(تعداد پاسخ های صحیح×3)=نمره خام داوطلب در هردرس (به درصد)

نکته مهم: تغییرات نمرات خام دروس در محدوده 3/33- تا 100 می باشد.یعنی اگر داوطلبی به همه سئوالات یک درس پاسخ غلط داده باشد نمره  وی 3/33 -  خواهدبود.

واگر به تمام سئوالات یک درس پاسخ درست داده باشد نمره وی 100 خواهد بود.

محاسبه نمره تراز ونمره کل

نمره تراز:

به علت تفاوت در ماهیت دروس امتحانی اعم از عمومی یا اختصاصی ، نمرات خام همانند نیستند.به عبارت دیگر ، به جهت تفاوت در سطح دشواری دروس با یکدیگر ، کسب دو نمره یکسان (یا کسب دو درصد یکسان ) در دروس مختلف آزمون سراسری بایکدیگر قابل مقایسه نمی باشد، در نتیجه نمی توان با استفاده از نمرات خام ، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد .لذا ، بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می شود که این امر با استفاده از فرمول های آماری انجام می گیرد.برای تعیین نمره تراز ، لازم استد تمامی نمرات خام داوطلبان در هرگروه آزمایشی وهردرس در دسترس باشد که سپس با ترتیب نزولی نمرات هردرس وفراوانی نمرات وفراوانی تجمعی ومقادیر فراوانی تجمعی نسبی زیر سطح منحنی ، نمره تراز محاسبه می گردد.بنابراین ، یافتن نمره تراز (اعم از دروس عمومی وتخصصی ) توسط داوطلب امکان پذیر نیست واین کار تو.سط سازمان سنجش آموزش کشور برای داوطلبان صورت می گیرد.

نمره کل در زیرگروه:

نمره کل داوطلب در هرزیرگروه به ترتیب زیر محاسبه می شود:

الف) میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی واختصاصی داوطلب با توجه به ضریب هردرس در آن زیرگروه ، محاسبه می شود(دروس تخصصی با ضریب 3 محاسبه می گردد).

ب) در مورد داوطلبان دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه (دیپلم های ریاضی فیزیک، علوم تجربی ، علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ) سالهای 1384 تا 1388 که امتحانات آنان به صورت کتبی وسراسری برگزار شده ، برای محاسبه نمره کل در هر زیرگروه ، 85 درصد نمره کسب شده به شرح بند الف و15 درصد سوابق تحصیلی ملاک قرار می گیرد.

ج) برای سایر داوطلبان ملاک محاسبه نمره کل در زیرگروه ، نمرات آزمون آنان خواهد بود که به شرح بند الف انجام می شود.

اهمیت نمره کل ورتبه در زیرگروه ها :

همانطور که می دانید ، آزمون سراسری در پنج گروه آزمایشی برگزار می شود: 1- گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی 2- گروه آزمایشی علوم تجربی 3- گروه آزمایشی علوم انسانی4- گروه آزمایشی هنر5- گروه آزمایشی زبان های خارجی. در هریک از این گروه ها ، آزمون های عمومی واختصاصی برگزار می شود.

موادآزمون عمومی وضرایب آن برای تمامی داوطلبان آزمون سراسری در کلیه گروه های آزمایشی یکسان است .جدول شماره 1، مواد آزمون عمومی را برای کلیه گروه های آزمایشی همراه با ضرایب آنها نشان می دهد.

نام درس

ضریب

زبان وادبیات فارسی

4

زبان عربی

2

فرهنگ ومعارف اسلامی(معارف غیراسلام برای داوطلبان اقلیت های مذهبی : کلیمی ، زرتشتی ومسیحی)

3

زبان خارجی (انگلیسی،آلمانی، فرانسه، روسی وایتالیائی)

2

 

می دانیم که دروس امتحانی رشته های مختلف تحصیلی آزمون سراسری دارای ضرایب متفاوتی هستند؛ به همین منظور رشته های تحصیلی هرگروه آزمایشی که مواد امتحانی آنها از ضریب یکسانی برخوردارند در یک زیرگروه قرار می گیرند.هرگروه آزمایشی در آزمون سراسری ، دارای چند زیرگروه است که در دفترچه شماره 2 آزمون سراسری مشخص است .جداول شماره 2 تا 6مواد آزمون اختصاصی را در هریک از گروه های آزمایشی پنج گانه به همراه ضرایب هردرس ، به تفکیک نشان می دهد:

جدول 2 ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه های گروه آزمایشی ریاضی فنی

دروس آزمون/ زیرگروه

زیرگروه1

زیرگروه2

زیرگروه3

ریاضی

4

4

3

فیزیک

3

3

2

شیمی

2

3

3

 

جدول 3 ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه های گروه آزمایشی علوم تجربی

دروس آزمون/زیرگروه

زیرگروه1

زیرگروه2

زیرگروه3

زیرگروه4

زیرگروه5

زمین شناسی

0

1

4

1

1

ریاضی

2

3

3

4

3

زیست شناسی

4

4

2

2

2

فیزیک

2

2

2

3

2

شیمی

3

4

2

2

2

 

جدول 4 ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه های گروه آزمایشی علوم انسانی

دروس آزمون/زیرگروه

زیرگروه1

زیرگروه2

زیرگروه3

زیرگروه4

زیرگروه5

ریاضی_آمار

2

4

4

3

3

اقتصاد

1

2

3

2

2

زبان وادبیات فارسی

4

2

2

2

2

زبان عربی

4

1

1

1

1

تاریخ وجغرافیا

1

1

1

3

1

علوم اجتماعی

1

3

2

2

3

فلسفه ومنطق

3

1

1

2

2

ریاضی

2

4

4

3

3

روانشناسی

1

2

1

3

3

 

جدول 5ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه های گروه آزمایشی هنر

دروس آزمون/ زیرگروه ها

زیرگروه1

زیرگروه2

زیرگروه3

زیرگروه4

زیرگروه5

درک عمومی هنر

4

3

3

3

3

درک عمومی ریاضی-فیزیک

1

3

1

1

1

ترسیم فنی

1

2

2

1

1

خلاقیت تصویری وتجسمی

4

4

2

2

1

خلاقیت نمایشی

1

1

1

4

1

خلاقیت موسیقی

1

1

1

1

4

خواص مواد

1

1

1

1

1

 

جدول 6 ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه های گروه آزمایشی زبان های خارجی

دروس آزمون/ زیرگروه ها

زیرگروه1

زیرگروه2

زیرگروه3

زیرگروه4

زبان وادبیات فارسی

4

4

4

4

زبان عربی

2

2

2

2

فرهنگ ومعارف اسلامی

3

3

3

3

زبان خارجی

2

2

2

2

زبان تخصصی انگلیسی

4

0

0

0

زبان تخصصی آلمانی

 

4

0

0

زبان تخصصی فرانسه

0

0

4

0

 

چگونه نمره کل ورتبه در زیرگروه ها محاسبه می شود؟

برای محاسبه نمره کل آزمون داوطلب در یک زیرگروه که شامل چندین رشته می شود ، از فرمول زیراستفاده می شود:

 نمره کل آزمون داوطلب = مجموع (نمرات تراز دروس تخصصی ×ضریب مرربوطه)×۳ +مجموع (نمرات تراز دروس عمومی ×ضریب مربوطه) تقسیم بر (مجموع ضرایب دروس اختصاصی) ×۳+(مجموع ضرایب دروس عمومی)

 

برای مثال ، به کارنامه زیر توجه کنید:

این داوطلب در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شده است . براساس ضوابط مندرج در دفترچه ، این رشته در زیرگروه 1 گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی قرار دارد.ضرایب دروس اختصاصی در این زیرگروه عبارت است از : ریاضیات ضریب4- فیزیک ضریب3- شیمی ضریب2 ونمرات خام وتراز آن در جدول الف آمده است:

جدول الف

عنوان درس

نمره خام به درصد

نمره تراز

زبان وادبیات فارسی

./88

9789

زبان عربی

./84

10045

فرهنگ ومعارف اسلامی

./84

9598

زبان خارجی

7/90

11003

ریاضیات

./54

9737

فیزیک

1/77

10011

شیمی

./80

10541

 

باید توجه داشته باشیدکه در نمره کل سازی ، ضرایب هریک از دروس تخصصی ، سه برابر ضرایب اعلام شده وضرایب دروس عمومی یک برابر در نظر گرفته می شود.

نمره کل آزمون داوطلب در این زیرگروه به صورت زیرخواهد بود:

 

 

[(9789×4)+(10045×2)+(9598×3)+(11003×2)]+3[(9737×4)+(10011×3)+(10541×2)]/تقسیم بر 11+3(9)=[39156+20090+28794+22006]+3[38948+30033+21082]/تقسیم بر 38= 380235 /تقسیم بر38=10007

همانطور که ملاحظه می شود ، نمرات هریک از دروس اختصاصی علاوه براین که در ضرایب تعیین شده ضرب شده اند ، همه ی آنها 3 برابرشده اند .لازم به ذکر است :

1-       فرمول فوق برای رشته های زبانهای خارجی کمی متفاوت است .

2-       منظور از نمره در این فرمول ، نمرات تراز شده دروس عمومی واختصاصی است.

 

محاسبه نمره کل نهایی سایر افراد:

با توجه به مصوبه پنجاه وچهارمین جلسه کمیته مطالعه وبرنامه ریزی کنکور ودر راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش دانشجودر آزمون سراسری ، سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید آموزش متوسطه ( ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی وعلوم معارف اسلامی ) سالهای 1384،1385،به بعد که امتحانات آنان بصورت کتبی وسراسریبرگزار شده است تا میزیان حداکثر 15 درصد در گزینش نهایی اعمال خواهدشد .بنابراین نمره کل داوطلب ترکیبی از نمره کل آزمون در زیرگروه مربوطه وسوابق تحصیلی می باشد براین اساس نمره کل نهایی در زیرگروه مربوطه به صورت زیر محاسبه می شود:

(سوابق تحصیلی×15%)+(نمره کل آزمون زیرگروه مربوطه ×85%)= نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه مربوطه

تبصره: منظور از سوابق تحصیلی در آزمون سراسری همان معدل کتبی دیپلم داوطلبان نظام جدید است.

درصورتی که داوطلب مشمول طرح فوق نشود ، نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه مربوطه برابر با نمره کل خود آزمون می باشد.

رتبه در سهمیه در هر زیرگروه : نمره کل نهایی داوطلبان در هر زیرگروه وهر سهمیه به ترتیب نزولی مرتب شده وسپس رتبه بندی می شوند.اگر داوطلبانی دارای نمره کل نهایی برابر باشند دارای رتبه یکسانی خواهند بود.

 

 

امیداست مفید واقع شده باشد .

منبع : انتخاب رشته ،انتخاب آینده =انتشاراتی سازمان سنجشتاريخ : سه شنبه ۳ فروردین۱۳۸۹ | 15:31 | نویسنده : الهیار امیری |