ماده 58 : دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن كليه شرايط زير با موافقت واحد دانشگاهي مربوط و تصويب سازمان مركزي مي تواند به رشته ديگري در همان گروه آزمايشي پذيرفته شده تغيير رشته دهد.

ماده 1-58 : ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

ماده 2-58 : متقاضي حداقل 12 واحد در دوره كارداني و 24 واحد در دوره كارشناسي را گذرانده باشد.

ماده 3-58 : ميانگين كل واحدهاي گذرانده متقاضي كمتر از 12 نباشد.

ماده 4-58 : نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه ، كمتر نباشد.

ماده 5-58 : با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، متقاضي امكان گذراندن واحدهاي درسي رشته جديد راداشته باشد.

تبصره 1- تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند ، بارعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكانپذير است.

تبصره 2- تغيير رشته دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته مجاز نيست.

تبصره 3-تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني شده ، موكول به احراز شرايط مربوط است.

ماده 59 : دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يكبار مي تواند تغيير رشته دهد.

ماده 60 : در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين نيمسال در رشته جديد نام نويسي كند.

تبصره - عدم نام نويسي دانشجو در رشته جديد به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي گردد و دانشجو در طول دوران تحصيل حق تغيير رشته مجدد را نخواهد داشت.

ماده 61 : چنانچه تغيير رشته دانشجو ، انتقال وي را از يك واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگر ايجاب كند متقاضي علاوه بر دارا بودن شرايط تغيير رشته ، بايد واجد شرايط انتقال نيز باشد.

ماده 62 : واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجو ، توسط گروه آموزشي رشته مورد تقاضا ، بررسي و برابر ضوابط (ماده 67 اين آيين نامه ) معادلسازي مي گردد.

تبصره 1- چنانچه تعداد واحد هاي درسي يا دروس پذيرفته شده از دانشجو بيش از تعداد واحد هاي همان درس يا دروس در رشته جديد باشد ، تعداد واحد هاي آن درس يا دروس در رشته جديد محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- دروس پذيرفته شده ، در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل نمرات در پايان تحصيل منظور مي گردد.

تبصره 3- در صورتي كه تعداد ماحد هاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحد هاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند ، تغيير رشته عملي نخواهد شد.

ماده 63 : چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا بهره گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق نظر كميسيون پزشكي دانشگاه ، از دست بدهد ، مي تواند بر اساس مفاد اين فصل به رشته ديگري كه متناسب با نزديكترين رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمايشي باشد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 58 (باستثناء بند 1) و ماده 61 اين آيين نامه معاف مي باشد.

ماده 64 : در مواردي كه نقص عضو يا بيماري دانشجو به گونه اي باشد كه وي در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط نتواند ادامه تحصيل دهد ، شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مربوط ، پس از بررسي كامل تقاضاي دانشجو ، پيشنهاد خود را در مورد تغيير رشته دانشجو به گروه آزمايشي ديگر به همراه مدارك استناد جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه ، به سازمان مركزي ارسال مي كند، تصميم شوراي آموزشي دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 65 :متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را بانضمام مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش واحد دانشگاهي مربوط تسليم نمايد.

ماده 66 : آموزش واحد دانشگاهي حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا ، درخواست متقاضي را مورد بررسي قرار داده و پرونده تكميل شده دانشجو را به همراه ريز نمرات ، بر حسب مورد به گروه آزمايشي مورد تقاضا يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ارسال مي كند.گروه يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت مدارك ، نتيجه را به آموزش واحد دانشگاهي اعلام كند. در صورت موافقت با تغيير رشته ، واحد دانشگاهي مراتب را به همراه كليه مدارك جهت تصويب نهايي به سازمان مركزي ارسال مي كند. سازمان مركزي موظف است حداكثر يك هفته قبل از شروع نام نويسي ، نتيجه را به واحد دانشگاهي اعلام دارد.تاريخ : جمعه ۲۷ اسفند۱۳۸۹ | 13:24 | نویسنده : الهیار امیری |