ضمن عرض تبريك و آرزوي توفيق براي كليه داوطلبان گرامي آزمون سراسري سال 1390، توجه آن‌ دسته از داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شامل: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)- دانشگاه شهيد مطهري- دانشگاه مذاهب اسلامي در مراكز آموزشي (تهران، سنندج و زاهدان) - دانشگاه صنعتي مالك ‌اشتر- دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران- دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران- بورسيه رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي ارتش ‌جمهوري ‌اسلامي‌ ايران در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- دانشكده غيرانتفاعي علوم حديث(شهرري) ـ دانشكده غيرانتفاعي اصول‌الدين (در مراكز آموزشي تهران ، قم، دزفول و ساوه) - دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج) - مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره - دانشگاه امام صادق(ع) - دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري قرارگرفته‌اند‌ و از روز سه‌شنبه مورخ 18/5/90 در سايت اين سازمان درج خواهد شد، به مفاد اين اطلاعيه معطوف مي‌دارد:
روش گزينش رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص ( به جز رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق«ع»)
1- گزينش چندبرابر ظرفيت معرفي ‌شدگان با توجه به شرايط و ضوابط آزمون سراسري سال1390، در هر گروه آزمايشي از بين متقاضياني كه با اطلاع از شرايط و ضوابط اختصاصي هر رشته با علامتگذاري مورد يا موارد به صورت اينترنتي در سايت سازمان از تاريخ 8/4/90 تا 22/4/1390 علاقه‌مندي خود را به رشته يا رشته‌هاي مذكور مشخص و حد ‌نصاب نمره علمي لازم را احراز نموده‌اند، براساس نمره كل حاصل از آزمون عمومي، اختصاصي و با توجه به سهميه و درصد جنس ، در هر يك از رشته‌هاي فوق، انجام و فهرست اسامي معرفي‌شدگان هر رشته تا چند برابر ظرفيت مورد نياز هر مؤسسه استخراج شده است.
2- معرفي‌شدگان هر رشته لازم است براساس برنامه زماني مندرج در اين اطلاعيه براي شركت در مراحل مختلف مصاحبه و معاينه و يا ساير مراحل گزينش رشته‏هاي مربوط، در تاريخهاي تعيين شده با به همراه داشتن مدارك مورد نياز به محل ذيربط مراجعه نمايند.
3- كليه معرفي‌شدگاني كه فهرست اسامي آنان براي مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش هريك از رشته‌هاي فوق در سايت سازمان اعلام گرديده است (به استثناء معرفي شدگان در رشته‌هاي موسسات مندرج در تبصره2 ذيل) بايد به هنگام انتخاب رشته كدرشته‌محلهاي اين دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي (رشته‌اي كه در آن معرفي شده‌اند) را در يكي از اولويت‌هاي اول تا نهم (قبل از اولويت دهم) درج نمايند. بديهي است كدرشته تحصيلي مذكور كه بعد از اولويت نهم انتخاب شده باشد ، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتيجه مندرج در كارنامه نهايي آزمون آنان عدد (1) به معني عدم رعايت ضوابط ازسوي داوطلب درج مي‌گردد .
تبصره 1- داوطلباني كه علاقمندي خود را به دو مورد و يا دو رشته اعلام نموده‌اند و فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‌ شدگان دو مورد و يا دو رشته در سايت سازمان درج شده است‌، بايد به هنگام انتخاب رشته، كد رشته‌هاي مذكور را قبل از اولويت دهم (تا اولويت نهم) انتخاب نمايند ، در غير ‌اين صورت كد رشته‌هاي انتخابي مذكور حذف خواهد شد.
تبصره 2- داوطلباني كه در رديف معرفي‌ شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي و دانشگاه صنعتي مالك اشتر قرار گرفته‌اند در زمان انتخاب رشته لازم است كد رشته‌هاي مذكور را از اولويت اول تا اولويت سي‌ام، انتخاب نمايند. بديهي ‌است‌ كد ‌رشته‌ تحصيلي ‌مذكور‌ كه بعد ‌از ‌اولويت‌ سي‌ام انتخاب ‌شده ‌باشد، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتيجه مندرج در كارنامه نهايي آزمون آنان عدد (1) به معني عدم رعايت ضوابط ازسوي داوطلب درج مي‌گردد .
4- درگزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني از سوي اين سازمان پذيرش خواهند شد كه برابر برنامه زماني در مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش اين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شده باشند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت مركزي گزينش ذيربط تائيد شده باشد و ضوابط درج  كدرشته محل و يا كدرشته‌محلها در اولويت‌هاي اعلام شده در فرم انتخاب رشته را رعايت نموده و همچنين حدنصاب نمره علمي نهايي براي هر رشته را كسب نمايند. فهرست پذيرفته شدگان نهايي اين قبيل رشته ها به همراه اعلام نتايج رشته‌هاي متمركز در شهريورماه اعلام خواهد شد.
5- به اطلاع كليه علاقه مندان به تحصيل رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشكده هاي علوم قرآني دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف وامور خيريه،  دانشگاه شاهد و  هنراسلامي تبريز مي رساند، درصورتيكه مجاز به انتخاب رشته باشند بدون محدويت در انتخاب رشته مي‌توانند رشته‌هاي اين دانشگاهها را از اولويت 1 تا 100 درهر اولويتي كه تمايل داشته باشند، انتخاب نمايند. اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت  براساس اولويت انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در فرم انتخاب رشته انجام خواهد شد و داوطلبان در صورت تمايل مي توانند نسبت به انتخاب رشته‌هاي اين دانشگاهها براساس شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي  انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) اقدام نمايند. ضمناً فهرست معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه ، معاينه وساير مراحل گزينش بعد از مرحله انتخاب رشته‌ و در هفته اول شهريور ماه اعلام خواهد شد .
تذكرات خيلي مهم :
الف- داوطلباني‌ كه علاقمندي ‌خود را به رشته يا‌ رشته‌هاي ‌داراي شرايط خاص نشان‌ داده‌اند و ‌فهرست ‌اسامي ‌آنان جزو‌ معرفي‌ شدگان‌ رشته ‌يا‌ رشته‌هاي ‌مذكور نمي‌باشد، مردود علمي در مرحله معرفي چندبرابر ظرفيت بوده و مجاز ‌به ‌انتخاب ‌رشته‌ يا‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌مربوط نخواهند ‌بود. 
ب- انتخاب‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي به صورت اينترنتي در سايت سازمان به نشاني
www.Sanjesh.org انجام مي‌پذيرد ، لذا ‌به ‌آن‌ دسته‌ از داوطلبان معرفي شده چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص توصيه مي‌گردد كه در موعد مقرر (از تاريخ 17/5/90 لغايت 23/5/90) با رعايت ضوابط و شرايط اعلام شده نسبت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي خود به صورت اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند. ضمناً لازم به تاكيد است انتخاب رشته منحصراً به صورت اينترنتي بوده و به درخواست هاي غير از روش اينترنتي ترتيب اثرداده نمي شود.
د- معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت ، به منزلة قبولي درموسسات آموزش عالي نمي‌باشد و كليه‌ معرفي ‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مصاحبه، معاينه و آزمون علمي و يا مراحل مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمايند. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ فوق به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد و اين فرصت قابل تمديد و يا تكرار نمي باشد و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با شماره‌ تلفنهاي‌ (9- 88923595-021) درساعت اداري ، يا بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان به نشاني
www.Sanjesh.org مطرح و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

برنامه زمان و مكان مراجعه و مدارك‌ لازم براي معرفي ‌‌شدگان رشته‌هاي‌‌‌ تحصيلي ‌داراي‌‌ شرايط‌‌ خاص كليه دانشگاهها‌ و مؤسسات آموزش‌ عالي
 
1- معرفي ‌شدگان‌ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) :
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ تحصيلي كارشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اعلام گرديده‌، لازم ‌است‌ از تاريخ 20/5/90 لغايت 31/5/90 ، براي تكميل فرم مربوط و دريافت اطلاع بيشتر به يكي از سايت هاي مؤسسه به نشاني  www.ikvu.ac.ir ،  www.ikdu.ir و  www.iki.ac.ir مراجعه نمايند. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر نيز مي‌توانند با شماره تلفنهاي 5-2908193 (كد 0251) داخلي 135 تماس حاصل ‌نموده و يا با پست الكترونيكي  Law.office@qabas.net  مكاتبه و يا به آدرس قم - بلوار محمد امين (ص)- خيابان گلستان- پلاك 27 بصورت حضوري مراجعه كنند.
 
2- معرفي ‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري:
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري اعلام گرديده ‌، لازم ‌است‌ حداكثرتا 5 روز پس از اعلام اسامي چندبرابرظرفيت  با يكي از واحدهاي زير وبراساس استان محل سكونت خود براي تعيين روز مصاحبه وساير مراحل گزينش تماس تلفني برقرار نمايند لازم به ذكر است تماس بعد از مدت 5 روز يا عدم مراجعه جهت انجام تعيين روز مصاحبه ساير مراحل پذيرش به منزله انصراف از تحصيل در اين دانشگاه خواهد بود و جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه شهيد مطهري به نشاني www.motahari.ac.ir  مراجعه و يا با شماره تلفن 33568787 (كد 021) تماس حاصل نمايند.
الف‌- كليه داوطلبان استانهاي خراسان (شمالي ، جنوبي و رضوي) ، گلستان و مازندران به نشاني: مشهد ـ بلوار هفده شهريور ـ هفده شهريور جنوبي2- جنب پمپ بنزين مراجعه نمايند. تلفن: 8-3418255 (كد 0511)
ب- كليه داوطلبان استان سيستان ‌و ‌بلوچستان به ‌نشاني: زاهدان- خيابان دانشگاه- دانشگاه 11- مدرسه عالي شهيد مطهري- واحد زاهدان مراجعه نمايند. تلفن: 2416618 (كد 0541)
ج- كليه داوطلبان‌ ‌استانهاي‌ كرمان، يزد، فارس‌، هرمزگان، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد، اصفهان، چهارمحال ‌و بختياري و ‌خوزستان به ‌نشاني ‌يزد - بلوار آزادگان - به طرف ‌فرودگاه - مدرسه عالي ‌شهيد مطهري مراجعه نمايند. تلفن: 7222855 - 7225400 -  7214688 (كد 0351)
د- داوطلبان استانها غير از موارد بندهاي (الف – ب- ج ) داوطلبان ساير استانها به نشاني‏ زير مراجعه نمايند:
تهران- ميدان بهارستان- دانشگاه شهيدمطهري تلفن: 33513155 - 33138489 - 33568787 (كد 021)
مدارك ‌مورد نياز : 1- چهار قطعه ‌عكس‌ 4×3 پشت‌ نويسي‌ شده‌. 2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو ‌سري روگرفت از ‌تمام صفحات آن. 3-تصوير گواهي موقت ديپلم و گواهي موقت پيش دانشگاهي.4 - تصوير كارنامه نمره هاي كنكور سراسري. 5- پرينت فرم تكميل شده انتخاب رشته. 8- درصورت تمايل تصويري از ساير مدارك فرهنگي ، اجتماعي ، بسيج ، شاهد ، ايثارگر و ...
3- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي درمراكزآموزشي (تهران-سنندج-زاهدان):
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش و آزمون شفاهي با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره 1 مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: 1-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عكسدار و 2 برگ روگرفت از تمام صفحات. 2- يك برگ تصوير كارت ملي  3-چهار قطعه عكس 4×3جديد پشت‌نويسي شده. 4- اصل مدرك و يا گواهي تاييد‌ شده پايان دوره پيش‌دانشگاهي و گواهي دوره سه ‌ساله‌ و‌ همچنين ريزنمرات ‌دوره سه ساله و پيش‌دانشگاهي و يا ديپلم (نظام ‌قديم) و كارنامه ‌تحصيلي چهارساله ‌دوره‌ دبيرستان. 5-اصل گواهي تائيد ‌شده مبني‌بر اعلام معدل‌كل (نظام قديم و نظام جديد). 6- اصل و تصوير دفترچه آماده به خدمت يا گواهي دال بر وضعيت نظام وظيفه (براي برادران). 7- داوطلبان ايثارگر و آزاده در هنگام مراجعه بايد معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا نيروي مقاومت بسيج و يا ستاد امور آزادگان را به همراه داشته باشند. 8-پوشه و فنر پوشه يك عدد.
زمان و شيوه برگزاري آزمون شفاهي: 1- زمان برگزاري آزمون از روز شنبه مورخ 22/5/90 لغايت روز پنجشنبه مورخ 27/5/90 طبق جدول شماره 1 خواهد بود. 2- آزمون شفاهي شامل مواد امتحاني فرهنگ و معارف اسلامي، صرف و نحو، ترجمه متون قرآن، حديث، احكام و اطلاعات عمومي خواهد بود.
تذكرات مهم: 1-عدم شركت در آزمون شفاهي، به‌منزلة انصراف از ادامه مراحل گزينش تلقي‌‌شده و هيچ‌گونه حقي براي داوطلب باقي نمي‌ماند. 2-به منظور انجام امور مقدماتي آزمون شفاهي كليه داوطلبان موظفند‌ رأس ‌ساعت 7:30‌صبح ‌در روزهاي مذكور‌ محل ‌دانشگاه ‌حضور ‌يابند.  3- داوطلبان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند با شماره تلفنهاي 66465252 – 66407899 (داخلي 409- 116) از ساعت 14 الي 15:30 بعد از ظهر تماس حاصل نمايند.           
جدول شماره 1- برنامه زماني شركت در آزمون شفاهي دانشگاه مذاهب اسلامي
نام مراكز آموزشي
جنس
زمان 
مكان انجام آزمون شفاهي
سنندج
خواهران
شنبه 22/5/90 ساعت 17-8
سنندج –بلوار آزادگان-روبروي استاديوم ورزشي 22 گلان
سنندج
برادران
يكشنبه 23/5/90 ساعت 17-8
سنندج –بلوار آزادگان-روبروي استاديوم ورزشي 22 گلان
زاهدان
خواهران
شنبه 22/5/90 ساعت 17-8
زاهدان-خيابان دانشگاه –نرسيده به بلوار معلم-نبش دانشگاه 35
              زاهدان
برادران
يكشنبه 23/5/90 ساعت 17-8
زاهدان-خيابان دانشگاه –نرسيده به بلوار معلم-نبش دانشگاه 35
تهران
خواهران
دوشنبه 24/5/90  و
سه شنبه 25/5/90
ساعت 15-8
تهران–خيابان انقلاب-خيابان فلسطين جنوبي خيابان روانمهر-پلاك3
تهران
برادران
چهارشنبه 26/5/90 و
پنجشنبه 27/5/90
ساعت 15-8
تهران–خيابان انقلاب-خيابان فلسطين جنوبي خيابان روانمهر-پلاك3
 
تبصره- داوطلباني كه 2 شعبه دانشگاه مذاهب اسلامي را انتخاب نموده اند براي انجام مصاحبه مي بايست بر اساس اولويت اول خود اقدام نمايند.
4- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي مالك اشتر :
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي ‌دانشگاه صنعتي مالك ‌اشتر اعلام گرديده، لازم است ‌براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك ذيل الزاماً رأس ساعت 8 صبح روزهاي ‌تعيين ‌شده‌ در جدول شماره 2 به ‌آدرس شاهين‌شهر ‌اصفهان- انتهاي خيابان ‌فردوسي- دانشگاه صنعتي مالك ‌اشتر مراجعه نمايند. 
  1- اصل كارت ملي و شناسنامه عكسدار به ‌همراه سه سري روگرفت كامل از تمام صفحات آن.2 -  6 قطعه عكس 4×3 (گرفته شده در سال جاري با پشت‌نويسي مشخصات). 3- اصل و روگرفت مدرك وضعيت نظام وظيفه ( الف-دارابودن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين 1370 و قبل از آن. ب- دارابودن گواهي اشتغال به خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز. ج- دارابودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت.) «متولدين سالهاي  71 و بعد از آن نيازي به ارائه مدرك نظام وظيفه ندارند». 4- اصل و روگرفت كارنامه ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي. 5- پرينت كارنامه نتايج علمي داوطلبان آزمون سراسري سال 90.  6- به همراه داشتن مشخصات شناسنامه اي و آدرس و تلفن همه اعضاي خانواده (پدر-مادر-خواهر و برادر)جهت تكميل فرمهاي مربوطه.  7- بهمراه داشتن آدرس محل كار ، سكونت ،تلفن و مشخصات عمومي حداقل سه نفر از آشنايان يا دوستان نزديك داوطلب.
تذكر مهم : داوطلباني كه طبق جدول زمانبندي اعلام شده به هر دليلي در تاريخهاي مقرر به دانشگاه مراجعه ننمايند به عنوان منصرف تلقي و به هيچ عنوان از آنان گزينش بعمل نخواهدآمد. ضمناً داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتربراي پاسخگوئي مراحل پذيرش مي‌توانند با شماره تلفنهاي5912251-5912590- و5912460 (كد 0312) و براي پاسخگوئي گزينشي با تلفن تماس5912341 (كد 0312) فقط در روزهاي اداري از ساعت 8 صبح الي 15 تماس حاصل نمايند.
 
جدول شماره 2- برنامه زماني شركت در مصاحبه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 
روز
تاريخ
حرف اول نام ‏خانوادگي
سه‌شنبه
25/5/90
الف تا س
چهارشنبه
26/5/90
ش تا ي
 
 
 
 
5- معرفي شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي ‌ارتش‌ جمهوري اسلامي ايران ، رشته‌هاي تحصيلي كارداني و كارشناسي دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، بورسيه‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي ارتش   داوطلباني‌ كه فهرست ‌اسامي ‌آنان در رديف معرفي‏ شدگان‌ چند برابر‌ ظرفيت هر‌ يك ‌از رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي و ‌پرستاري ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي ‌ارتش‌ جمهوري اسلامي ايران، رشته‌هاي تحصيلي كارداني و كارشناسي دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، بورسيه‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي ارتش در ساير دانشگاههاي علوم ‌پزشكي‌ و كارداني مدارك پزشكي(مخصوص پرسنل پايورارتش ج.ا.ا) اعلام گرديده، لازم است با در دست داشتن مدارك مورد نياز شامل اصل و 3 نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه عكسدار داوطلب- يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر- چنانچه داوطلب متأهل مي‌باشد، يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه همسر- اصل مدرك پايان دوره متوسطه يا گواهي موقت پايان دوره متوسطه ويك برگ روگرفت با ريز نمرات پايان دوره متوسطه- يك برگ روگرفت مدرك تحصيلي يا گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي- اصل و روگرفت مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي يا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت يا كارت معافيت دائم غير پزشكي تا 22 سال سن ، مدت خدمت انجام وظيفه به سن داوطلب اضافه خواهدشد و معرفي نامه اعزام به مدارس براي شاغلين در ارتش)- عكس ‌4×3 تمام‌‌ رخ 12 قطعه (در سال جاري گرفته شده باشد)- مشخصات بستگان (پدر ، مادر ، برادران ، خواهران ، پدربزرگ و مادربزرگ)- ارائه اصل گذرنامه (درصورت دارا بودن) – پرينت برگ انتخاب رشته كامل شده و همچنين لباس ‌و‌ كفش ‌ورزشي مناسب رأس‌ ساعت 6:30 صبح‌ (ساعت 8 صبح درهاي‌ ورودي بسته خواهد‌ شد) روزهاي ‌تعيين‌ شده براساس جدول شماره 3 به آدرس تهران- ميدان ‌حر- خيابان‌ امام خميني(ره) نرسيده به چهار راه كمالي- مديريت‌ گزينش‌ و ‌استخدام‌ نزاجا مراجعه ‌نمايند. تلفن ‌تماس‌: 66973146 (كد 021)
نكات مهم : 1- از پذيرش داوطلبان داراي معافيت پزشكي و افرادي كه مدارك بالا را همراه نداشته باشند امتناع مي‌گردد. 2- مراحل گزينش 2 الي 3 روز به طول مي‌انجامد و به علت محدوديت، ورود همراهان به محل پذيرش مقدور نمي‌باشد. 3- داوطلبان توجه داشته باشند كه حتماً كد رشته موردنظر را در برگه انتخاب رشته اينترنتي خود درج نمايند. 4- معرفي‌شدگاني كه در دو كد رشته اعلام تمايل نموده و معرفي شده‌اند، لازم است فقط يك‌بار جهت گزينش مراجعه نمايند و درصورت قبولي در مراحل گزينش براي هر 2 كد رشته قبول منظور مي‌گردند. 5- از آوردن وسائل غيرضروري خودداري گردد.
جدول‌ شماره 3- برنامه‌ زماني شركت در مراحل مختلف گزينش ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي ارتش ج.ا.ا ، دانشكده پيراپزشكي ارتش ج.ا.ا ، بورسيه‌ رشته‌هاي دانشگاه علوم پزشكي ارتش در ساير دانشگاههاي علوم‌ پزشكي‌
رشته تحصيلي
روز و تاريخ مراجعه
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش و بورسيه پزشكي ، دندانپزشكي وداروسازي اجا در ساير دانشگاهها
شنبه
22/5/90
علوم آزمايشگاهي و پروتز دندان
يكشنبه
23/5/90
هوشبري ، اتاق عمل و تكنولوژي پرتو شناسي
دو‌شنبه
24/5/90
كارداني فوريت پزشكي و فناوري اطلاعات سلامت
سه شنبه
25/5/90
پرستاري و كارداني مدارك پزشكي(مخصوص پرسنل پايور ارتش ج.ا.ا)
چهارشنبه
26/5/90
6- رشته ‌تحصيلي دانشكده غيردولتي و غيرانتفاعي علوم حديث ـ شهرري
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشكده غيردولتي و غيرانتفاعي علوم حديث اعلام گرديده، لازم است جهت ثبت نام و تعيين روز مصاحبه از ساعت8:30 الي  15 روزهاي چهارشنبه مورخ 19/5/90 وپنجشنبه 20/5/90و يا شنبه مورخ 22/5/90 با شماره تلفن 6-55952524 (كد 021) داخلي 209 تماس حاصل نمايند.
روزهاي مصاحبه : يكشنبه مورخ 23/5/90 لغايت چهارشنبه مورخ 26/5/90 مي باشد
مكان مصاحبه : تهران-شهرري– ضلع جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم- دانشكده علوم حديث
مدارك مورد نياز: 1-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عكسدار و يا كارت ملي و 1 برگ روگرفت از تمام صفحات. 2-يك قطعه عكس 4×3جديد پشت‌نويسي شده. 4-تصوير كارنامه آزمون سراسري.
7- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي اصول‌الدين(درمراكزآموزشي تهران ،قم،دزفول وساوه)
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشكده غيردولتي و غيرانتفاعي         اصول الدين(واحدهاي تهران ، قم ، دزفول و ساوه) اعلام گرديده ، لازم است جهت ثبت نام و مصاحبه از ساعت 9 صبح الي 16 عصر با در دست داشتن 2 قطعه عكس4×3  –روگرفت شناسنامه و كارت ملي –روگرفت ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با توجه به جدول ذيل اقدام نمايند.
جدول شماره 4- آدرس مراكز شركت در مراحل مصاحبه دانشكده غيردولتي و غيرانتفاعي اصول الدين

شماره تلفن
آدرس
نام واحد
جنس وتاريخ
نام رشته
رديف
 6 و88801395-021
 
تهران-خيابان ولي عصر(عج)-بالاتر از ميدان ولي عصر(عج)-كوچه حميدفخاري-پلاك20
تهران
خواهران روزشنبه    22/5/90
علوم قرآن وحديث
1
خواهران روزيكشنبه 23/5/90
فقه وحقوق اسلامي
خواهران روزدوشنبه 24/5/90
زبان وادبيات عرب
برادران روزسه شنبه 25/5/90
علوم قرآن وحديث
برادران روزچهارشنبه26/5/90
فقه وحقوق اسلامي
برادران روزپنجشنبه 27/5/90
زبان وادبيات عرب
7773525-0251
قم-فلكه جهاد-خيابان 15 خرداد-70متري عمارياسر-خيابان قدوسي-بالاتر از مجتمع مسكوني الغدير
قم
خواهران روزشنبه    22/5/90
علوم قرآن وحديث
2
خواهران روزيكشنبه 23/5/90
فقه وحقوق اسلامي
خواهران روزدوشنبه 24/5/90
زبان وادبيات عرب
برادران روزسه شنبه 25/5/90
علوم قرآن وحديث
برادران روزچهارشنبه26/5/90
فقه وحقوق اسلامي
برادران روزپنجشنبه 27/5/90
زبان وادبيات عرب
3220324-3221663-0641
خيابان امام خميني(ره) جنوبي-روبروي مصلي دزفول-جنب ورزشگاه شهيد ناحي
دزفول
خواهران روزشنبه    22/5/90
علوم قرآن وحديث
3
خواهران روزيكشنبه 23/5/90
فقه وحقوق اسلامي
خواهران روزدوشنبه 24/5/90
زبان وادبيات عرب
برادران روزسه شنبه 25/5/90
علوم قرآن وحديث
برادران روزچهارشنبه26/5/90
فقه وحقوق اسلامي
برادران روزپنجشنبه 27/5/90
زبان وادبيات عرب
4203690-0255
خيابان بسيج يك-فرعي اول(نظامي شرقي)
ساوه
خواهران روزشنبه    22/5/90
علوم قرآن وحديث
4
خواهران روزيكشنبه 23/5/90
فقه وحقوق اسلامي
خواهران روزدوشنبه 24/5/90
زبان وادبيات عرب
برادران روزسه شنبه 25/5/90
علوم قرآن وحديث
برادران روزچهارشنبه26/5/90
فقه وحقوق اسلامي
برادران روزپنجشنبه 27/5/90
زبان وادبيات عرب

8- معرفي ‌شدگان رشته‌ هاي ‌تحصيلي دانشگاه علوم ‌پزشكي بقيه ‌ا...«عج»:
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...«عج» در گروه آزمايشي علوم تجربي اعلام گرديده ، براساس نظام عضويابي گزينش سپاه ،مراكزگزينش سپاه هاي استاني داوطلب معرفي شده را فراخواني ونسبت به انجام فرايند گزينش از داوطلب اقدام بعمل خواهد آورد و داوطلبان لازم است پس از دعوت از سوي گزينش و عضويابي سپاه هاي استاني براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك لازم به مركز گزينش و عضويابي سپاه مركز استان محل سكونت خود مراجعه نمايند، ضمناً برنامه زمان و مكان مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق گزينش و عضويابي سپاه مركز استان محل سكونت داوطلب به وي اعلام خواهد شد.
9- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره :
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك لازم شامل: يك قطعه عكس 4×3 جديد تمام ‌رخ، اصل شناسنامه عكسدار وكارت ملي به همراه يك سري روگرفت از تمام صفحات آن و پرينت كارنامه مرحله اول آزمون سراسري بر اساس جدول شماره 5 به آدرس تهران- خيابان آزادي- بين خوش و آذربايجان- نبش كوچه كامياران- پلاك 398- نگارخانه سوره مراجعه نمايند.
جدول شمار 5- برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه كليه رشته ها مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره
روز
زمان مراجعه
جنس داوطلب
ساعت مراجعه
يكشنبه
23/5/90
خواهران
14-9
دوشنبه
24/5/90
برادران
14-9
10- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) :
داوطلباني‌ كه ‌اسامي‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفي ‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) اعلام‌ گرديده ، لازم است براي اطلاع از برنامه زمان ومكان مراجعه جهت آزمون شفاهي دانشگاه به برنامه زمان بندي مراحل مصاحبه در پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند ويا از طريق تماس تلفني اعلام خواهد گرديد.
نشاني سايت دانشگاه :
واحد برادران :   به نشاني ‌www.isu.ac.ir
واحد خواهران: به نشاني ‌www.isuw.ac.ir
تلفن هاي تماس واحد برادران:  5-88094001 واحد خواهران :  76-22131874 (كد 021)
 
11- معرفي‌ شدگان‌ رشته‌ تحصيلي علوم قضايي ‌‌ دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري (دادگستري)- تهران
      داوطلباني‌ كه ‌اسامي‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفي ‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصيلي علوم قضايي ‌‌دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري (دادگستري) تهران اعلام‌ گرديده، لازم‌ است‌ جهت تحويل مدارك و اخذ كارت ورود به جلسه مصاحبه ، به شرح جدول زير راس ساعت 9 صبح به آدرس تهران- خيابان انقلاب اسلامي- چهارراه كالج - خيابان خارك - دانشگاه علوم قضايي - هسته گزينش مراجعه نمايند.
تلفن هاي تماس 66707024 (كد 021) مي‌باشد.
مدارك مورد نياز براي ثبت نام: 1- شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 پرسنلي پشت‌ نويسي شده 2- اصل شناسنامه و روگرفت از تمامي‌ صفحات‌ (هر صفحه در يك كاغذ A4 باشد) 3- اصل و روگرفت كارت ملي (دو رو در يك كاغذ A4 باشد) 4- اصل و روگرفت گواهي ديپلم و پيش‌‌دانشگاهي كه در آن معدل قيد شده باشد (كارنامه فارغ التحصيلي پيش دانشگاهي). 5- پرينتي از كارنامه آزمون سراسري 6- داوطلبان ايثارگر، آزاده و بسيجي و بستگان درجه اول آنان، در هنگام مراجعه بايد معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا نيروي مقاومت بسيج را به همراه داشته باشند.   
            جدول ‌شماره 6- برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري(دادگستري)- دوره‌ روزانه
 
روز و تاريخ مراجعه
ترتيب حروف الفبا
پنجشنبه
20/5/90
الف تا ح
جمعه
21/5/90
 خ   تا ص
شنبه
22/5/90
 ض تا گ
يكشنبه
23/5/90
                 ل تا   ي
نكات مهم : 1- برنامه زماني و شيوه انجام مراحل و نوع مصاحبه‌ها در روز ثبت نام به داوطلبان اعلام مي‌گردد. 2- حضور داوطلب در روز ثبت‌‌نام الزامي است.3- حداقل معدل ديپلم و پيش دانشگاهي 14مي‌باشد و شرط سن 24 سال اعمال مي‌گردد، لذا مقتضي است داوطلباني كه شرايط مذكور را ندارند براي ثبت نام مراجعه ننمايند و به هيچ وجه از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد.4 - داوطلبان به ساير شرايط و ضوابط اختصاصي دانشكده علوم قضائي مندرج در دفترچه شماره (1) آزمون سراسري سال 1390 دقت فرمايند.
امتيازات 1- بورس دانشجويي استخدام و اشتغال به كار در كادر قضايي دادگستري جمهوري اسلامي پس از فراغت از تحصيل در صورت برخورداري از صلاحيت هاي عمومي و علمي2- دريافت ابلاغ كار آموزي ضمن تحصيل از ابتداي دوره تحصيلي3- دريافت حقوق پايه دو قضايي از ابتداي دوره تحصيلي4- احتساب سال هاي تحصيل در دانشكده به عنوان سوابق خدمت 5- گذراندن خدمت سربازي در قالب اشتغال در قوه قضائيه7- استفاده از خوابگاه در طول دوره تحصيلي8- استفاده از خدمات بيمه درماني .
تذكر: معرفي شدگان بايد هنگام تكميل فرم انتخاب رشته، كد رشته مربوط را در يكي از اولويت هاي اول انتخاب رشته خود انتخاب نمايند .
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


تاريخ : یکشنبه ۱۶ مرداد۱۳۹۰ | 23:51 | نویسنده : الهیار امیری |